back_img

2021年01月07日 星期四,第01周

太阳:↑ ↓ (0:0)

巴基斯坦达加

达加与北京相差-3小时

达加相关信息

 • 城市:

  达加

 • 城市英文名:

  Daggar

 • 所属国家:

  巴基斯坦

 • 所属国家英文名:

  pakistan

 • 所属洲:

  亚洲

 • 所属洲英文名:

  asia

 • 国家区号:

  +92

 • 纬度/经度:

  34°30'N / 72°28'W

 • 货币:

  巴基斯坦卢比

 • 语言:

  乌尔都语、英语

 • 时区:

  UTC +5 (PKT)

 • 标准时区:

  UTC/GMT +5小时 (东五区)

夏令时:

该城市没有执行夏令时..

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
实用工具
好工具推荐